info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

ریخته گری

ورق های تولید شده در واحد الکترولیز به سالن ریخته گری منتقل شده و در کوره ی دوّار ـ با ظرفیت تولید روزانه 30تن ـ به شمش تبدیل می گردند.