info@srz.co.ir +98 24 3238 3294-7 ایران, زنجان, 6 کیلومتری جاده زنجان-بیجار, شهرک صنعتی روی, خیابان هشتم بهره وری

لیست اخبار

بازدید مدیرکل اداره استاندارد استان زنجان از آزمایشگاه همکارصانع روی
1395/10/15

در راستای بازدیدهای دوره ای از آزمایشگاه های همکار استان ، داود کارگرزاده ، مدیرکل ...